Foto: Shannonmiller.com

Nå blir det mer forskning på barnekreft

På den internasjonale Barnekreftdagen 15.februar i år informerte vi om at Barnekreftforeningen skal gi støtte til flere viktige prosjekter med til sammen minst 8 millioner kroner. Etter årets braksuksess med Facebook-aksjonen fikk Barnekreftforeningen inn over 17 millioner kroner. Det gir enda flere midler å søke på i tiden framover.

Barnekreftforeningen ønsket med utdelingen i februar 2017 å gi økt støtte til klinisk forskning for barnekreftoverleger, sykepleiere, pedagoger, musikkterapeuter  og andre faggrupper ved de fire regionssykehusene. Sykehusene ble invitert til å komme med søknader, og vi har bevilget midler som skal gå over 3 år.

Støtte til klinisk barnekreftforskning


Overleger innen barnekreftfeltet har i dag så travle arbeidsdager at det ikke blir tid til aktiv forskning. Det er et stort behov for å endre dette. Barnekreftforeningen har derfor bevilget 50% overlegestillinger til leger som allerede er etablert i feltet og som nå får mulighet til å bruke halve arbeidstiden til klinisk forskning. Vi støtter fra i år 2 slike stillinger ved Rikshospitalet, en ved Haukeland, en ved UNN i Tromsø og St Olavs hospital i Trondheim har også et stående tilbud om slik stilling.

Sykepleiere involveres mer og mer i arbeidet med å gjennomføre forskningsprosjekter. Studiesykepleieren har en viktig rolle i arbeidet for at kliniske studier blir gjennomført i henhold til protokoll og retningslinjer, og at all informasjon rapporteres til studiesenteret til riktig tid. Dette er en forutsetning for godt forskningsarbeid i de ulike behandlingsstudiene.Barnekreftforeningen ønsker å sikre god kvalitet på dette arbeidet og gir derfor økonomisk støtte til studiesykepleiere ved alle de fire store sykehusavdelingene som har forskning på kreft hos barn og ungdom.

Musikkterapi

Musikkterapi har vist gode resultater på barn og unge under kreftbehandling. Det forskes på om musikkterapi kan redusere bivirkninger som trøtthet, smerte og kvalme. I tillegg har behandlingen vist seg å ha psykologiske fordeler som bedrer barnas evner til å utrykke seg gjennom sykdomsforløpet slik at de bedre kan hanskes med sine utfordringer.  Barnekreftforeningen vil fortsette å gi støtte til forskning innen musikkterapi slik at barn og ungdom også kan ha fokus på det friske i seg.

Økt støtte til forskningsformidling og fagutvikling
For å sikre at vi har fagpersoner i Norge som er oppdatert på siste utvikling innen forskning på barnekreft, gir Barnekreftforeningen økt støtte til forskningsformidling og fagutvikling. Barnekreftforeningen gir nå blant annet fast reisetilskudd til de 4 regionsykehusene til bruk for fagreiser, både for å kunne presentere egne forskningsprosjekter og være til stede der ny kunnskap deles. Mye av forskningen på barnekreft er nordisk eller internasjonal fordi det er så få pasienter i hver sykdomsgruppe. For å sikre at norske barn og ungdommer med kreft kan dra nytte av den internasjonale kunnskapen, er det viktig at Barnekreftforeningen bidrar med støtte slik at kompetansen på barnekreftforskning utvikles, og at vi i Norge kan bidra sterkt inn i forskningsmiljøet.

Blir flere forskningsmidler å søke på ved neste utlysning
Barnekreftforeningen er i god vekst og stadig flere givere støtter oss aktivt. Dette gir oss et sterkere grunnlag for framtidig økt forskningsstøtte til flere viktige prosjekter. Vi ser blant annet fram til å kunne bruke forskningsmidler til å gjøre en større innsats innen feltet hjernesvulster hos barn og ungdom.

Store gaver gir et betydelig samfunnsansvar og krever en god håndtering.  Det viktigste kriterium for tildeling av forskningsmidler framover vil være kvaliteten på prosjektene. Alle søknader skal vurderes av en vitenskapelig forskningsnemnd, og midlene vil kunne utdeles for perioder på 3-5 år. Mer informasjon om tidspunkt for neste utlysning kommer. Følg med på våre nettsider.

Her kan du lese mer detaljert informasjon om prosjektene vi støtter i 2017

Besøksadressetil toppen

Øvre Vollgate 11
0158 Oslo

02099