Forskningsprosjekter vi støtter

  2019til toppen

  Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL- 2008 protokollen
  Prosjektleder: Bendik Lund NTNU, Trondheim

  Analyse av behandlingsutfall med fokus på intensitet av systemisk kjemoterapi ved Erwing sarkom hos barn og unge voksne
  Prosjektleder: Anita Andrejeva HUS, Bergen

  Presisjonsmedisin mot barnekreft
  Prosjektleder: Maria Winther Gunnes HUS/UIB Bergen

  Tidlig tilgang til ny kreftbehandling- Søknad om europeisk godkjenning av Norge som utprøvder for legemiddelstudier blant barn og ungdom med kreft
  Prosjektleder: Heidi Glosli   OUS, Oslo

  Persontilpasset behandling av kreft hos barn med tilbakefall- INFORM studie
  Prosjektleder: Monica Cheng Munthe- Kaas, OUS, Oslo 

  Molekylære signaturer i barnekreftsykdommen nevroblastom
  Prosjektleder: Lars O. Baumbusch, OUS/ OSLO MET, Oslo 

  Immunterapi for barn med aggressiv hjernekreft
  Prosjektleder: Einar Osland Vik- Mo, OUS, Oslo 

  Etablere strukturert molekylær diagnostikk for barnehjernekreft i Norge
  Prosjektleder: Jens Pahnke OUS, Oslo 

  Klinisk forskerstilling innen cellulær immunterapi for barn med leukemi og lymfom
  Prosjektleder: Jochen Büchner, OUS, Oslo

  DNA- skaderesponser- middel til å forbrede behandling av ALL hos barn
  Prosjektleder: Heidi Kiil Blomhoff, UIO, Oslo

  Ernering hos barn og unge etter stamcelletransplantasjon (NUTRIENT)
  Prosjektleder: Christine Henriksen, UIO, Oslo

  Overlevelse etter kreft hos barn og ungdom
  Prosjektleder: Cecilie Essholt Kiserud, OUS, Oslo

  2018til toppen

  Nye strategier i bekjempelse av aggressive nevroblastomer støttet med 2,4 millioner kroner
  Prosjektleder: Christer Einvik, Universitetssykehuset i Nord Norge, Trømsø
  Medsøker: Trond Flægstad

  Musikkterapi brukt for å redusere bivirkninger ved cellegift behandling hos barn støttet med 240 000,-
  Prosjektleder: Trond Flægstad, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø
  Medsøker: Marte Lie Noer og Ilan Safi

  Nye alternativer for nevroblastombehandling rettet mot inflammatoriske signalveier støttet med 500 000,-
  Prosjektleder: Baldur Sveinbjørnsson, Universitetet i Tromsø
  Medsøker: Connie Tummler

  Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft
  støttet med 2.239 000,-
  Prosjektleder: Mary-Elisabeth Bradley Eilertsen, NTNU, Trondheim
  Medsøkere: Ulrika Kreicbergs, Toril Rannestad og Trude Reinfjell

  Behandlingsrelatert død i NOPHO ALL-2008 protokollen støttet med 1,5 millioner
  Prosjektleder: Bendik Lund, NTNU, Trondheim
  Medsøkere: Magnus Aasved Hjort og Torstein Baade Rød

  Presisjonsmedisin mot barnekreft støttet med 4 millioner
  Prosjektleder: Maria Winther Gunnes, Universitetet i Bergen
  Medsøker: Randi Hovland, Emmet Mc Cormark og Lars Herfindal

  Forskningsprosjekt om mer skånsom strålebehandling av barn med proton støttet med 225 000,-
  Prosjektleder: Camilla Hanquist Stokkevåg, Haukeland Universitetssjukehus
  Medsøkere: Henriette Magelssen og Ludvig Muren

  Identifikasjon av biomarkører ved nefroblastom (Wilms tumor) støttet med 2 millioner
  Prosjektleder: Klaus Beiske, Universitetet i Oslo
  Medsøker: Gunhild Trøen

  Ferdigbehandlet-hva nå?
  Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft?
  Støttet med 2.295 000
  Prosjektleder: Hanne Cathrine Lie, Universitetet i Oslo
  Medsøkere, Elna Hamilton Larsen, Ellen Ruud, Astrid Klopstad Wahl og Anneli Mellblom

  Hvordan kan vi benytte nye forskningsresultater til å gi individualisert behandling til barn med aggressive former for hjernekreft? Støttet med 3,6 millioner
  Prosjektleder: Einar Vik-Moe, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo

  Den Nasjonale barnekreft biobanken støttet med 6 millioner
  Prosjektleder: Monica Cheng Munthe-Kaas, Rikshospitalet, Universitetssykehuset Oslo
  Medsøkere: Dorota Wojcik, Bendik Lund og Trond Flægstad

  2017til toppen

  Støtte til klinisk barnekreftforskning
  Barnekreftforeningen har bevilget 50% overlegestilinger til leger som er etablert i feltet og får mulighet til å bruke halve arbeidstiden til klinisk forskning. Vi støtter fra i år to slike stillinger ved Rikshospitalet, en ved Haukeland, en ved UNN i Tromsø og St Olavshospital i Trondheim.  I tillegg støtter vi studiesykepleiere ved de fire store sykehusavdelingene som har forskning på kreft hos barn og ungdom.

  Støtte til musikkterapi for barn og ungdom med kreft
  Prosjektet skal bidra til at barn og ungdom kan ha fokus på det friske i seg.

  Økt støtte til forskningsformidling og fagutvikling
  Dette for å sikre at vi har fagpersoner i Norge som er oppdatert på siste utvikling innen forskning på barnekreft. Vi gir fast reisetilskudd til de 4 regionssykehusene til bruk for fagreiser, både for å kunne presentere egne forskningsprosjekter og være til stede der ny kunnskap deles.

  Translasjonsforskningsprosjekt
  Prosjektet ser på hvorfor noen får mer aggressivt forløp enn forventet av sin kreftsykdom, og hvorfor barn kan reagere svært forskjellig på samme kreftmedisin. Man samler biologisk materiale i en godkjent biobank og kan gjøre molekylærgenetisk kartlegging. Målet er en bedret behandling og oppfølging av den enkelte pasient. Man ønsker å utnytte den nye kunnskapen direkte i klinisk hverdag.

  Langtidsoppfølgingsprosjekt av overlevere etter stamcelletransplantasjon i ung alder (barn og unge <30år) 
  Kartlegging av hormonell status, fertilitet, kronisk fatigue, fysisk aktivitet og livskvalitet. Dette er del av et større prosjekt, og man har allerede rikelig biologisk materiale for ulike undersøkelser.

  Utvikling og oppbygging av klinisk forskningssenter for hjernesvulst hos barn og ungdom
  Barne- og ungdomsklinikken i Tromsø.

  Det skjer mye innen dette feltet nå. Ved UNN har de allerede aktiv, pågående forskning på barnehjernesvulster. De ønsker å styrke muligheten for nye nasjonale studier, og studier hvor Norge kan delta nordisk eller multinasjonalt. De vil utvikle en klinisk kvalitetsdatabase med et kvalitetssikringsverktøy i form av et registreringsskjema med faste parametere for alle hjernesvulstpasienter. Arbeidet vil skje i samarbeid med de 3 øvrige regionale barnekreftavdelinger.

  Utvikling av program for langtidsoppfølging
  Behovet for en organisert langtidsoppfølging av barnekreftoverlevere er økende, og i Bergen ønsker de å utforske muligheten av å utvikle et program for langtidsoppfølging i samsvar med retningslinjer utarbeidet bl. a an PanCare

  Studier om forebygging av alvorlige konsekvenser av lavt immunforsvar
  I Bergen vil de også se på muligheter for forebygging av de alvorlige konsekvensene av det lave immunforsvaret med neutropen feber ved å kartlegge infeksjonsraten, bakterieformene, antibiotika som brukes mm.

  Sykepleierstudie som ser på samarbeid mellom avdeling, sykehusskole og hjemmeskole
  Bergen
  Studie har som mål å lette barnas vei tilbake i hverdagen. 

  Støtte til sykepleiertjeneste rettet mot barn med retinoblastom eller hjernesvulst

  Oslo
  Det skal være en koordinerende funksjon med direkte kontakt med pasient/familie og med kartlegging av de ulike behovene for oppfølging i alle faser av behandling og oppfølging.

  2016til toppen

  Studier innen musikkterapi, om musikk og visualisering kan redusere bivirkninger. Støttet med 150 000,-. Prosjektleder er musikkterapeut Tone Leinebo ved Rikshospitalet og Ilan Sanfi ved Aarhus Universitetssykehus

  Forskningsprosjektet består av to separate, beslektede vitenskapelige studier som undersøker om to former for musikkterapi (hhv. musikkfortellinger og guidet musikklytting og visualisering) kan redusere bivirkninger av kjemoterapi hos barn med kreft. Bl.a. undersøkes om musikkterapien kan redusere deltakernes kvalme, oppkast, smerte, trøtthet og medisinforbruk. Sekundært avdekkes deltakernes subjektive opplevelse av musikkterapien og dens mulige psykologiske funksjon i fht. deltakernes behandlingsforløp. I prosjektet medvirker barnekreftavdelingene på universitetssykehusene i Oslo, Aarhus og København. Det er ikke gjort lignende studier, og prosjektet vil skape ny verdifull vitenskapelig kunnskap som kan forbedre eksisterende klinisk praksis på nordiske barnesykehus.

  Lønnsmidler til deltidsstilling studiesykepleier ved barneonkologisk avdeling, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Støttet med kr. 250 000,-. Prosjektleder er overlege Maria Winther Gunnes.

  Studiesykepleieren skal registere i henhold til EU-direktiver som GCP (good clinical practice) og følge opp inkludering av barn med kreft i legemiddelutprøvingsdelen av protokoller. 

  Ola Myklebost, OUS, leder av et stort og omfattende forskningsprosjekt som drifter et middels stort laboratorium. TeknikerstillingStøttet med 600 000,- 

  Mesenkymale svulster (sarkomer) er en vanlig krefttype hos barn og unge. Dagens behandling er utilstrekkelig og har alvorlige bivirkninger, så økt kunnskap om, og nye terapier mot, sarkom er nødvendig. Et samarbeid mellom alle sarkomklinikkene i landet og Norsk Kreftgenomikkonsortium (ledet av Myklebost) vil gi mutasjonsdata fra 2-3 årganger av høygradige sarkomsvulster, og derved kunnskaper om nye muligheter for målrettet behandling. Et tett samarbeid mellom kreftbiologer, patologer og onkologer vil åpne muligheter for at terapier som nå brukes i behandling av andre krefttyper kan brukes i behandling av enkelte sarkom-pasienter. En sekvensbestemmer nå alle gener i "alle" sarkomer fra hele landet i to år, og vil undersøke potensialet for persontilpasset behandling i prekliniske modeller. Spesielt lovende funn kan bli prøvd ut i behandling ved kreftklinikken. Les mer her.

  2015til toppen

  Alexander Fosså, OUS. Den andre europeiske studien for barn og unge med klassisk Hodgkin lymfekreft
  S
  tøttet med kr 210 000,-. 

  PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen kreft. 

  De fleste barn og unge med Hodgkin lymfekreft helbredes ved cellegift og strålebehandling. Spesielt strålebehandlingen kan være forbundet med senskader og det er viktig å identifisere de pasientene som trenger denne. Den europeiske studien Euronet-PHL-C2 studien bygger på tidligere studier med PET-CT etter to cellegiftkurer (såkalt interim-PET) som viser at strålebehandling kan utelates om denne er negativ, dvs kreftcellene kan antas å være inaktive eller døde. Slik tilpasning av behandling etter interim PET-CT er mulig kun med en kvalitetssikret og sentralisert vurdering av bildene. For om lag halvparten av pasientene, de med en positiv interim-PET, vil studien teste om noe mer intensiv cellegift kan kurere mange som tidligere opplegg uten eller med redusert bruk av strålebehandling. Videre testes om resultatene for pasienter med negativ PET etter 2 kurer kan forbedres med noe mer intensiv cellegift, men da uten strålebehandling.

  Stein Andersson, OUS. Forskning på hvordan tenkning, emosjoner og atferd påvirkes hos overlevere av hjernesvulst
  Støttet med kr 114 000,-. 

  Overlevere av hjernesvulst i barndommen opplever ofte vansker innenfor utdanning, arbeidsdeltagelse, sosial og emosjonell fungering. Disse vanskene kan knyttes til svikt i eksekutive funksjoner (EF); en undergruppe av kognitive funksjoner som styrer tenkning, emosjoner og atferd. Denne populasjonsstudien har som hovedmål å undersøke hvordan EF påvirkes av å ha hatt hjernesvulst og gjennomgått behandling for dette i barndommen, og hvilke konsekvenser redusert EF har for skole/utdanning, arbeid, sosial tilpasning og psykososial fungering. Denne kunnskapen vil kunne bidra til videreutvikling av rehabiliteringsmetoder og derigjennom forebygging av vansker med samfunnsdeltakelse og psykososial fungering i denne målgruppen. Metoder som vil benyttes er spørreundersøkelse og nevropsykologisk utredning. Vi vil rekruttere tidligere pasienter over hele landet, samt en frist kontrollgruppe som matcher pasientgruppa mht alder og kjønn.

  Lønnsmidler til deltidsstilling for studiesykepleier ved Barnemedisinsk avdeling, OUS, Rikshospitalet
  Støttet med kr. 250 000,-. 
  Prosjektleder er barnelege Anne Grete Bechensteen, leder for seksjon kreft og blodsykdommer.

  Studiesykepleieren skal registere barn med kreft i nasjonale og internasjonale registra i henhold til GCP (good clinical practice). Protokoller som skal monitoreres er ALL, AML, BMT, lymfom, residiv ALL og residiv medulloblastom.

  Veneportstudien: Barns opplevelse av å få nål i veneporten Støttet med kr. 124 000,-
  Prosjektgruppe Forskningsgruppen INTERPRET ved prosjektleder Ellen Ruud. Prosjektmedarbeider: Steinunn E. Egeland, Kreft- og Fagutviklingssykepleier.

  Prosjektets hensikt: Hovedmålet ved studien er å utforske barns opplevelse av å få nål innlagt i veneport (VAP):

  • Omfang og grad av engstelse forbundet med prosedyren

  • Omfang og grad av smerte forbundet med prosedyren

  Videre registreres mulige forklaringsvariabler til barnets opplevelser som: Barnets alder, om barnet har vært med på å bestemme hvilken type kateter det fikk innlagt, bruk av EMLA krem på forhånd, bruk av annen premedikasjon, bruk av avledning, sykepleiers erfaring og trygghet på prosedyren. Det ønskes sekundært å se om det er samsvar mellom hvordan barnet opplever prosedyren og hvordan foreldrene og sykepleieren opplever at barnet gjør det.

  Problemstilling: Opplever få eller mange barn det smertefullt å få satt inn VAP nål? Gruer få eller mange barn seg på forhånd, før innleggelse av VAP nål?

  Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4 Støttet med 250 000,-
  Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektleder er seksjonsoverlege Svein Kolmannskog på vegne av barnekreftenheten. Lønnsmidler 2016 deltidsstilling for en studiesykepleier for administrasjon.

  Glucarpidase rescue for toxic levels of Methotrexate in treatment of ALL
  The Norwegian national investigation as part of the Nordic multicenter study. Støttet med kr. 200 000,-. Norwegian investigator: Dorota Malgorzata Wójcik, Helse Bergen HF, Seksjonsoverlege Dept of Pediatrics Bergen

  Aim of the present study:
  Retrospective control of data consistency of the national Norwegian study designed to extract the Cytodose (electronic system for ordering cytostatics) sheet and report the “basic facts” (MTX levels, creatinine, etc) of HDM tretatment performed at University hospitals in Oslo and Bergen between July 1st 2008 – October 1st 2014.

  The computer based hospital files and the online Cytodose archive must be identified in a hospital system and accessed for each patient individually for each MTX course accomplished. Each patients’ file is necessary to be accessed individually in order to check for all kind of concomitant medication. If there is no electronic documentation existing, paper based medical charts must be available with a paper copy of the MTX ordination schedule showing MTX concentrations, creatinine levels and LCV doses.

  Kartlegging av bivirkninger/senvirkninger av Vinkristin som brukes i behandling av ALL (akutt lymfatisk leukemi) Støttet med kr. 100 000,-
  Prosjektleder er overlege Inga M. R. Johannsdottir ved seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Rikshospitalet/postdoc stipendiat ved Nasjonal kompetansesenter for seneffekter etter kreft. 

  Det skal gjennomgås et representativt utvalg av pasientjournaler for å gi en samlet oversikt som vil kunne påvirke neste ALL-protokoll, NOPHO ALL 2016 som er under arbeid. NOPHO står for Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology.

  Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
  Støttet med 200 000,-. Prosjektleder er seksjonsoverlege Svein Kolmannskog på vegne av barnekreftenheten. Lønnsmidler 2015 for en studiesykepleier for administrasjon. 

  Den nasjonale studien «Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft».  Støttet med kr 100 000,-. Prosjektleder er Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). 
  Lønnsmidler for en forskningsassistent. Prosjektet startet opp i 2015 med støtte fra Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom HIST, St. Olavs Hospital og Karolinska Institutet, Sverige.

  2014til toppen

  NOPHO Biobank i Uppsala, Sverige. Prosjektleder var professor/overlegeTrond Flægstad, Barneavdelingen, Inst. for Klinisk Medisin, Univ. i Tromsø. Støttet med kr. 100 000,-.
  NOPHO (Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) er en felles nordisk leukemiprotokoll som har eksistert i 20 år. Det sendes inn leukemiceller også fra Norge til en felles nordisk biobank i Uppsala. De senere år er biobanken hovedsakelig finansiert med midler fra Sverige ifølge søker.

  Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Lønnsmidler for en studiesykepleier ved Klinisk forskningspost (KFP). Prosjektleder var seksjonsoverlege Hassan Z. Khiabani, klinikk for diagnostikk og intervensjon, OUS, Rikshospitalet. Støttet med kr. 300 000,-.

  KFP har allerede fire pågående barnestudier i samarbeid med Kvinne- og barneklinikken ved OUS. De vil bistå i gjennomføringen av forskning og randomiserte studier i tilknytning til behandlingsprotokoller som f.eks NOPHO ALL (Akutt Lymfatisk Leukemi) hos barn.

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  (919) 02099

  Postadressetil toppen

  Postboks 78, Sentrum
  0101 Oslo

  Informasjontil toppen

  Org nr. 985 550 999
  Gavekonto 7058 09 33333
  BIC (Swift) DNBANOKKXXX
  IBAN NO94 7058 0933 333
  Personvern

  Innsamlingskontrollen
  Innsamlingskontrollen
  Utviklet av Imaker as