Gi gave

Rettigheter hos NAV

Du må ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for å fremsette krav om en ytelse. Søknadsskjemaer finner du på nett eller ved å henvende deg til ditt NAV-kontor. Det kan ofte være lurt å få en time med en veileder eller saksbehandler som kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden dersom det er noe du lurer på. Da er det best å ringe på forhånd for å avtale en tid. Du har alltid rett til å få hjelp dersom du trenger det idet NAV har en veiledningsplikt etter loven. Spør da om hva de trenger av dokumentasjon for å behandle søknaden din raskest mulig. 

Les hva NAV sier om overprøving av sykemelding, og hva du kan gjøre om du får avslag fra NAV.

Kan NAV overprøve sykemeldingen du har fått fra din lege?

Ja, NAV kan faktisk gjøre det dersom de mener at legen ikke har en medisinsk begrunnelse for sin sykmelding. Legens oppgave er å dokumentere om det er medisinske årsaker til at man ikke kan være på jobb. NAV kan da ikke overprøve legens medisinske begrunnelser. 

Pårørendes sykdom og dødsfall er tilfeller NAV eksplisitt har uttalt at ikke gir rett til sykepenger. Det er kun egen sykdom som gir rett til sykdom. Sorgreaksjon er ikke å anse som en sykdom, og gir derfor ikke rett til sykepenger. I enkelte tilfeller kan imidlertid sorgreaksjonen gå utover det normale på en slik måte at man likevel er å anse som arbeidsufør på grunn av sykdom. Sorgreaksjonen kan for eksempel utvikle seg til en depresjon. Det har vært omstridt om «sorg» skal være en egen diagnose som gir rett til sykepenger, og per dags dato er det bare forlenget sorg, som har fått en diagnose. 

Hva gjør du dersom du får et avslag fra NAV?

Først og fremst viktig at du sjekker om NAV har lagt riktig faktum til grunn, og at all fakta har kommet frem i saken din. Spør NAV hvis du er usikker, og sørg for at de får det de trenger av opplysninger. Saksbehandler har da mulighet til å gjøre om sin avgjørelse uten at du trenger å klage. Dersom NAV likevel ikke gjør om avslaget og du er uenig i dette, må du passe på å klage innen fastsatt klagefrist. Dette fremgår av det vedtaket du har mottatt. Klagefristen er stort sett 6 uker, men kan også i noen tilfeller være 3 uker. Denne fristen er viktig at overholdes. Klagen må fremsettes skriftlig, enten ved å benytte seg av et klageskjema du finner tilgjengelig på NAVs hjemmesider eller ved at du i fritekst redegjør for hva du er uenig i. Her kan det være lurt å få hjelp av en advokat, og gjennom Barnekreftforeningen har du rett til 2 timers gratis muntlig bistand fra Advokatfirmaet Lippestad. Utover dette har du rett til en rabattert timepris. 

Klageorganet til ditt lokale NAV-kontor er NAV klage- og ankeenhet. Etter at du har fremsatt en klage vil ditt lokale NAV-kontor sende et brev til klage- og ankeenheten med en begrunnelse for hvorfor de eventuelt ikke vil omgjøre sin avgjørelse. De vil deretter vurdere om de finner grunnlag for å omgjøre vedtaket. Dersom de ikke gjør det kan du klage videre til Trygderetten. Det går deretter an å ta ut stevning til lagmannsretten dersom man heller ikke er enig i Trygderettens begrunnelse.

Har du sjekket forsikringene dine?

Det kan hende at du har en forsikring som også kan dekke utgifter. Sjekk derfor hva du har tegnet av private forsikringer, og hør med arbeidsgiver hvilke forsikringer de har tegnet for sine ansatte.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!