Gi gave

Forskningstildeling 2022

Ellen Ruud

Grunnet fremskritt i kreftbehandling de siste tiårene vokser gruppen av langtidsoverlevere etter kreftsykdom stadig. Kreftbehandling medfører en risiko for seneffekter, og kronisk fatigue er en av disse.

Fatigue er en følelse av utmattelse, tretthet eller energiløshet som ikke samsvarer med aktivitetsnivå og som ikke forbedres ved hvile. Den påvirker fysisk, emosjonell og/eller kognitiv funksjon. Den regnes som kronisk fra 6 måneders varighet.

Kronisk fatigue er også påvist som en hyppig seneffekt etter allogen stamcelletransplantasjon (benmargstransplantasjon), som er overføring av stamceller fra ett menneske til et annet. Det er en intensiv behandlingsform som kan kurere kreft og flere blodsykdommer, men cellegift- og strålebehandling som gis forut for transplantasjonen er av voksne langtidsoverlevere etter allogen stamcelletransplantasjon er vist å være vedvarende plaget av fatigue.

Kronisk fatigue er påvist å kunne forverre både livskvalitet, daglig funksjon og sosial tilpasning hos dem som er rammet. Lite er kjent om hyppigheten av og risikofaktorer for å rammes av kronisk fatigue blant barn, ungdom og unge voksne som gjennomgår denne behandlingen.

104 norske unge langtidsoverlevere etter allogen stamcelletransplantasjon ble i perioden 2014-2016 inkludert i en omfattende tverrsnittsundersøkelse ved Oslo Universitetssykehus med formål om å kartlegge forekomst og omfang av seneffekter. Ved hjelp av validerte spørreskjemaer og et bredt utvalg av kliniske, radiologiske og laboratorieundersøkelser ble bl.a. hjerte og lungemessige, hormonrelaterte, psykososiale og kognitive seneffekter kartlagt.

Flere artikler som omhandler organfunksjon hos overleverne, samt en artikkel som fokuserer på helseøkonomiske aspekter ved behandlingen er allerede utgått fra prosjektet. I dette forbundet med mange og alvorlige bivirkninger på kort og lang sikt.

Ca 25 % av dette delprosjektet vil vi se på den delen av datamaterialet som omhandler kronisk fatigue. Vi vil se på tilstandens utbredelse og risikofaktorer, og hvilke konsekvenser kronisk fatigue og assosierte faktorer har for daglig funksjon og livskvalitet hos overleverne.

I tillegg vil vi gjøre en studie med fokusgruppeintervjuer av kreftleger med erfaring fra kreftbehandling og stamcelletransplantasjon for å undersøke hvordan de møter, kartlegger og håndterer kronisk fatigue i sin oppfølgning av pasientene, hvilke utfordringer de opplever og hvilke verktøy de ville ha nytte av i sin kliniske hverdag.

Denne delen av studien vil bidra med viktig data om kronisk fatigue fra helsepersonells perspektiv til en beslektet studie ved vårt senter: «Fatigue in young childhood cancer survivors: generating and translating empirical knowledge into practice» som har som målsetning å utforme evidensbaserte råd for overvåkning og håndtering av fatigue blant unge kreftoverlevere. Alt dette med en overordnet målsetning om en bedre tilpasset oppfølging av unge overlevere etter kreft og allogen stamcelletransplantasjon.

Del artikkelen på Facebook, Twitter