Gi gave

Forskningstildeling 2022

May Grydeland

Barn og unge som har overlevd kreft har kraftig forhøyet risiko for å utvikle livsstilsrelaterte helseutfordringer senere i livet. Sykdom og langvarig kreftbehandling i utviklings år medfører ofte seneffekter (dvs. langvarige helseproblemer utløst av behandlingen) med fysiske, mentale og psykososiale konsekvenser.

Tilstrekkelig fysisk aktivitet og god fysisk form har potensiale til å bedre risiko for uhelse, men sammenheng og virkningsfulle tiltak innenfor dette er lite undersøkt. Overlevere uttrykker manglende tilbud etter endt behandling. Vi ønsker å undersøke fysisk aktivitetsnivå, opplevde hemmere og fremmere for fysisk aktivitet, og å prøve ut om et individorientert og lokalt tilpasset fysisk aktivitetsprogram ("Physical activity in childhood cancer survivors (PACCS) pluss") har potensiale til å øke livskvalitet og redusere plager hos unge kreftoverlevere. Om tiltakene er suksessfulle kan dette bidra til å styrke kreftomsorgen lokalt, øke livskvalitet og helse for barnekreftoverlevere i Norge og internasjonalt.

Mål:

1. Å undersøke unge barnekreftoverlevere sitt fysisk aktivitetsnivå og opplevde hemmere og fremmere for fysisk aktivitet i et representativt internasjonalt utvalg (tverssnittsstudie).

2. Å undersøke gjennomførbarhet og sikkerhet til et lokalt og personliglivskvalitet og helse for barnekreftoverlevere i Norge og internasjonalt.

Prosjektet bygger videre på et allerede igangsatt multidisiplint og internasjonalt forskningsprosjekt på unge barnekreftoverlevere kalt PACCS (Physical activity in childhood cancer survivors, (www.paccs.no) som har rekruttert nær 500 deltakere fra 5 Europeiske land. Alle kreftoverlevere i alderen 10-18 år som er ferdig behandlet for minst ett år siden kan delta.

Deltakernes fysisk aktivitetsnivå og -vaner måles med aktivitetsmålere og digitale spørreskjema, opplevde hemmere og fremmere for fysisk aktivitet undersøkes ved hjelp av spørreskjema (Mål 1, n=500). Basert på dette inviteres deltakerne med lavest fysisk aktivitetsnivå til å prøve ut om et individorientert og lokalt tilpasset aktivitetsprogram er gjennomførbart og trygt (Mål 2, n=30). I dialog med deltakeren (etter en spesiell teknikk kalt 'motiverende intervju') tilpasses et fysisk aktivitetsprogram (6mnd) for deltakeren og etter lokale forhold, med målsetning å kunne etablere gjennomførbare og helsefremmende fysisk aktivitetsvaner for den enkelte.

Det er levedyktige og langsiktige tiltak som søkes, derfor er brukermedvirkning i utprøvingen sentralt. Vi vil benytte etablerte offentlige tjenester (f.eks. skolehelsetjeneste, kroppsøvingslærere, frisklivssentraler) og frivillige organisasjoners tilbud i deltakerens nærmiljø (f.eks. idretts- og friluftslivslag, treningstilbud) og belyse hvordan offentlige og lokale tilbud kan tilrettelegges på en måte som fasiliterer deltakerens målsettinger. Suksessfulle tiltak vil kunne videreføres til større grupper.

Del artikkelen på Facebook, Twitter