Gi gave

Det er hjelp å få: Statpeds tilbud til barn med ervervet hjerneskade

Kreft i hjernen påvirker hjernen Kreft i hjernen påvirker hjernen

Spesialpedagog i Statped, Lisbeth Rognes forteller at flere av våre barn med hjernesvulst klarer seg tilsynelatende bra både faglig og sosialt sett, i alle fall i perioder, mens andre sliter veldig.

– En forutsetning for å lykkes med best mulig tilrettelegging for disse elevene, er å ha en viss kjennskap til de medisinske implikasjonene og eventuelle senskadene, inneha grunnleggende kunnskap om hjernens funksjon, samt kunnskap om konsekvenser av ervervet hjerneskade for elevens læring, sier Lisbeth.

I Statpeds landsdekkende fagavdeling for ervervede hjerneskader er det en tverrfaglig sammensetning av ansatte, bestående av psykologer, nevropsykologer, pedagoger, spesialpedagoger, ergoterapeuter og logopeder. Der jobber de etter en forståelsesramme som heter nevropedagogikk.

Liten eller ingen erfaring i skole og barnehage

Typen kreft barnet har hatt, og hvilken behandling de har fått, har betydning for hvordan seneffektene blir. Det er heldigvis sjelden at barn får kreft, og derfor har barnehagene og skolene rundt om i landet også liten eller ingen erfaring med tilrettelegging for disse barna. Det kan også være vanskelig å forstå at seneffekter kommer lenge etter at barna er «friske».

"Det kan være vanskelig for lærere fullt ut å forstå konsekvensene av kognitiv svikt. Utfordringene eller vanskene kan være helt, eller delvis usynlige. Mange av lærerne vi har kontakt med sier også at de føler seg alene, og at det påhviler dem et stort ansvar".

Lisbeth Rognes

Her kan Statped bistå pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og barnehage eller skole. De kan informere om hva akkurat dette barnet har av utfordringer slik at alle rundt barnet har en felles forståelse av vanskene. De kan hjelpe til med kartlegging av seneffektene, og støtte skolen i den systematiske tilretteleggingen disse barna har behov for.

– Dette kan være fysiske, faglige og sosiale tilrettelegginger. Hvordan uke- og timeplanen til barnet bør se ut, hva som skal prioriteres, eventuelt velges vekk. Kan en benytte digitale hjelpemidler, og eventuelt hvilke. Dette blir vurderinger som blir gjort sammen med foreldre, PPT og skole, forklarer Lisbeth.

Nevropedagogikk handler om å finne elevens muligheter og å hjelpe eleven til å kunne utføre skoleoppgaver og oppleve mestring, selv om det blir annerledes enn før. Det handler også om å trene lærerne og skolen i å se etter tegn hos eleven. Disse sier noe om at eleven har det bra, eller om eleven mistrives og opplever nederlag.

– Målet er at lærer og skole skal dyktiggjøres, og bygge opp kunnskap og kompetanse for å møte og håndtere elever med ervervet hjerneskade, sier Lisbeth.

Skolen er en viktig rehabiliteringsarena

For barn i skolealder, er skolen det stedet barnet tilbringer mest tid på, utenom familien. Det gjør skolen til en svært viktig arena. På skolen er det en overordnet målsetting at alle elever skal oppleve faglig og sosial utvikling. Læring forutsetter gode relasjoner og samspill mellom barna, familien og læringsmiljøet. Og noe av det viktigste ved skolen er å bidra til at alle opplever mestring.

"Min påstand er at skolene er elevenes viktigste rehabiliteringsarena. Her er det naturlig for barn og unge å forsøke å gjenvinne, bevare og utvikle funksjoner etter sykdom og behandling".

Lisbeth Rognes

Hvor i hjernen skaden sitter, og hvor alvorlig skaden er, gir viktig grunnlag for å forstå og legge til rette for barn som får ulike utfordringer knyttet til læring etter skade. Dette er det viktig at de rundt barnet vet og er bevisste på. Det er her Lisbeth og hennes kollegaer kommer inn i bildet. Deres oppgave er å undervise og veilede de som skal jobbe tett med disse barna, blant annet på skole og i barnehage. Det gjøres enten gjennom å jobbe direkte med utfordringer knyttet til barnet, eller gjennom å avholde kurs og seminarer til kommuner, skoler og barnehager.

– Det er viktig å ta utgangspunkt i barnet sine forutsetninger for læring og utvikling, sier Lisbeth. Barnet er utgangspunktet, men løsningene ligger i omgivelsene.

Foreldre spiller en viktig rolle

Foreldre har unik kunnskap om sitt eget barns situasjon. De har fulgt behandlingen på nært hold, og kjenner også til hvordan barnet var før skaden.

– Dessverre ser vi at noen foreldre kan oppleve at det er liten forståelse for deres barns behov, og at det ikke blir tatt hensyn til barnets lærevansker. I en slik situasjon stilles skole og foreldre overfor store utfordringer, og det kan lett oppstå misforståelser, sier Lisbeth, som da anbefaler foreldre å koble på PTT i kommunen.

Trenger du hjelp?

For å kunne søke tjeneste hos Statped må barnet være tilmeldt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i den kommunen barnet bor i, og så er det PPT som videre søker tjeneste hos Statped. Er du som forelder bekymret for at ditt barn ikke får tilstrekkelig oppfølging og tilrettelegging i barnehage eller skole, bør du ta kontakt med barnehagen eller skolen, og be dem tilmelde til PPT. Denne søknaden kan foreldre også sende selv. Det skal ligge søknadsskjema på kommunen sine hjemmesider.

Statped har et strakstilbud der rådgivere gir informasjon kort tid etter at skaden har oppstått. Dette er et lavterskeltilbud som man kan søke på selv, og rådene kan ha betydning for utvikling og trivsel i en tidlig fase.

Statped har også en tjeneste hvor man kan spørre en spesialpedagog om spesialpedagogikk og tiltak i barnehage og skole. Alle kan få råd, og de vil kunne drøfte anonymiserte saker med deg.

For mer hjelp se Statsped sine hjemmesider
Telefon: 467 45 915
E-post: [email protected]

Kort om ...

Nevropedagogikk er kunnskap om hjernen og dens funksjoner, og forbindelsen mellom hjerne og atferd omsatt til en pedagogisk praksis.

En ervervet hjerneskade er en skade i hjernen som ikke er medfødt, men som skyldes hendelser etter en tid med normal utvikling. Skaden kan ha forskjellige årsaker, som ulykke eller sykdom. Det er stor variasjon i følgene av en ervervet hjerneskade, alt etter skadens omfang, alder når skaden oppstår, og hvilke deler av hjernen som er rammet. Noen endringer vil komme raskt og andre kan komme som senvirkninger av skade og / eller behandling. Noen konsekvenser av skaden kan bli varige, mens andre kan bedres gjennom rehabilitering.

Statped er en statlig spesialpedagogisk tjeneste som støtter opplæring og utvikling på både individnivå og systemnivå. Statped sprer kunnskap og kompetanse til og om små og spesialiserte fagområder, og etterstreber like tjenester over hele landet. Statped utvikler også læringsressurser som apper, filmer, veiledere, kartleggingsmateriale og nettressurser, samt ressurser på tegnskap, punktskrift, skolelydbøker.

Kilde: statped.no

Del artikkelen på Facebook, Twitter