Gi gave

Opplæringspenger og omsorgspenger

Personer som har omsorg for barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom kan motta opplæringspenger for å gjennomgå opplæring på godkjent helseinstitusjon eller delta på foreldrekurs. Det er et vilkår at opplæring er nødvendig for at personen skal kunne ta seg barnet. 

Omsorgspenger kan gis når barn eller barnepasser er syke. 

Les hva som skal til for å motta opplæringspenger eller omsorgspenger,  hvordan du søker, og hvilke rettigheter du har knyttet til dette.

Opplæringspenger

Hvordan søker jeg om opplæringspenger?

Du kan søke om opplæringspenger til NAV her 

Hva må til for å få opplæringspenger? 

1. Man må være medlem i folketrygden. Er du bosatt i Norge er du som hovedregel medlem. 

2. Man må har vært i arbeid i minst fire uker. Pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt teller også med, som for eksempel dagpenger, sykepenger og fødselspenger. 

3. Man må ha tap av pensjonsgivende inntekt på grunn av fravær i forbindelse med nødvendig opplæring. 

4. Man må ha en minimumsinntekt som tilsvarer 50 % av folketrygdens grunnbeløp.  Grunnbeløpet per dags dato er kr. 93.634 (01.05.17), oppjusteres hvert år 1. mai. 

Er det noen aldersgrense for å få opplæringspenger?

Ja, du må være under 70 år. Opplæringspenger kan også gis etter at barnet har fylt 18. 

Kan jeg motta opplæringspenger under opphold i utlandet? 

Nei, i utgangspunktet får man bare stønad ved opphold i Norge.
   
Det gjøres unntak for barn som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning i et annet land, eller som får oppholdet dekket på grunnlag av en trygdeavtale med et annet land. 

Etter EØS-avtalen kan stønad utbetales under opphold i andre avtaleland under nærmere vilkår. 

Det kan også søkes til trygdekontoret om unntak dersom oppholdet i utlandet ikke kan forverre eller forlenge sykdommen. En slik søknad kan bare innvilges for inntil åtte uker i løpet av en tolv måneders periode.

Hvor lenge kan jeg motta opplæringspenger? 

Det er ingen begrensning i hvor lenge opplæringspenger kan gis, men det må fortsatt være nødvendig opplæring.

Hva trenger jeg av dokumentasjon for å få opplæringspenger? 

Det må legges fram en legeerklæring om at opplæringen er nødvendig. 

Omsorgspenger

Hva er omsorgspenger?

Omsorgspenger kan gis når barn eller barnepasser er syke. 

En arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende som har omsorg for barn gis omsorgspenger dersom han eller hun er borte fra arbeidet: 

- På grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i helseinstitusjon 

- Fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk 

- Fordi den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi vedkommende følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon 

- Fordi barnet på grunn av sykdom trenger oppfølging i form av legebesøk mv. selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. 

Hva må til for å få omsorgspenger? 

1. Man må være medlem i folketrygden. Er du bosatt i Norge er du som hovedregel medlem. 

2. Man må har vært i arbeid i minst fire uker. Pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt teller også med, som for eksempel dagpenger, sykepenger og fødselspenger. 

3. Man må ha tap av pensjonsgivende inntekt på grunn av fravær i forbindelse med barns eller barnepassers sykdom. 

Kan jeg motta omsorgspenger under opphold i utlandet? 

Nei, i utgangspunktet får man bare stønad ved opphold i Norge.  
 
Det gjøres unntak for barn som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning i et annet land, eller som får oppholdet dekket på grunnlag av en trygdeavtale med et annet land. 

Etter EØS-avtalen kan stønad utbetales under opphold i andre avtaleland under nærmere vilkår. 

Det kan også søkes til trygdekontoret om unntak dersom oppholdet i utlandet ikke kan forverre eller forlenge sykdommen. En slik søknad kan bare innvilges for inntil åtte uker i løpet av en tolv måneders periode. 

Er det noen aldersgrense for å få omsorgspenger? 

Ja, retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år. 

Hvor lenge kan jeg få omsorgspenger? 

Som hovedregel gis det 10 dager hvert år for hver arbeidstaker. Dersom man har omsorg for mer enn to barn kan man få omsorgspenger i opptil 15 dager. Hvis man er alene om omsorgen har man 20 dager per kalenderår, og 30 dager hvis man har omsorg for mer enn to barn. 

Utvidet rett til omsorgspenger ved kronisk syke eller funksjonshemmede barn 
Dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmete barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet, gis det omsorgspenger et tillegg på 10 dager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Nav må ha godtatt at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Når arbeidstakeren er alene om omsorgen, dobles antall dager. 

Det er en egen forskrift som angir hvilke sykdommer og funksjonshemminger som gir utvidet rett til omsorgspenger.  Her er blant annet kreftsykdommer listet opp. 

Hva skjer hvis jeg har aleneomsorgen for barnet? 

Arbeidstakeren regnes for å ha aleneomsorg for et barn også hvis den andre av barnets foreldre i lang tid ikke kan ha tilsyn med barnet fordi han eller hun er funksjonshemmet, innlagt i helseinstitusjon eller lignende. 

Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfanget av avtalt samvær. Da må Nav få en skriftlig erklæring fra begge foreldrene om samværsfordelingen. 

Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan opptil 10 av stønadsdagene overføres til ektefelle, eller til samboer når samboerforholdet har vart i minst 12 måneder. Nav må få skriftlig melding om overføringen. 

Disse reglene gjelder også for frilansere og selvstendig næringsdrivende, men da gis det kun omsorgspenger etter det har gått ti dager. 

Hva trenger jeg av dokumentasjon for å få omsorgspenger? 

Barnets eller barnepasserens sykdom må bekreftes med egenmelding eller legeerklæring. 

Med egenmelding menes det at arbeidstakeren uten å legge fram legeerklæring melder fra til arbeidsgiveren om at fraværet skyldes sykt barn eller syk barnepasser. 
Arbeidstakeren kan gi skriftlig eller muntlig egenmelding for de første tre dagene i hvert enkelt tilfelle. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve at barnets eller barnepasserens sykdom blir dokumentert med legeerklæring. 

For at arbeidstakeren, frilanseren eller den selvstendige næringsdrivende skal få rett til omsorgspenger fra trygden må barnets eller barnepasserens sykdom dokumenteres med legeerklæring.

Når kan jeg få omsorgspenger direkte fra arbeidsgiveren?

Omsorgspenger gis som hovedregel av arbeidsgiver og følger det samme systemet som sykepenger. 

Arbeidsgiveren gir omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. 
Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. 

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 dager i et kalenderår, kan arbeidsgiveren kreve å få refusjon fra trygden for det antall dager som overstiger 10. 

Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. 

Når kan jeg få omsorgspenger fra trygden?

Trygden yter omsorgspenger dersom arbeidstakeren har vært i arbeid eller i en likestilt situasjon (for eksempel dagpenger, sykepenger og fødselspenger), i til sammen minst fire uker umiddelbart før fraværet, men ikke har rett til omsorgspenger fra en arbeidsgiver. 

Til frilansere og selvstendig næringsdrivende ytes det ikke omsorgspenger fra trygden de ti første fraværsdagene. 

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspenger fra og med 1. fraværsdag.

Har du sjekket forsikringene dine?

Det kan hende at du har en forsikring som også kan dekke utgifter. Sjekk derfor hva du har tegnet av private forsikringer, og hør med arbeidsgiver hvilke forsikringer de har tegnet for sine ansatte.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!