Gi gave

Rett til pleiepenger

Les informasjonsskriv om pleiepenger utarbeidet av Advokatfirmaet Lippestad.

Hvordan søker jeg om pleiepenger?

Søk om pleiepenger gjennom NAV her.

Hva må til for å få pleiepenger?

1. Man må være medlem i folketrygden. Er du bosatt i Norge er du som hovedregel medlem.
2. Man må ha vært i arbeid i minst fire uker. Pensjonsgivende inntekt som erstatter arbeidsinntekt teller også med, som for eksempel dagpenger, sykepenger og fødselspenger.
3. Man må ha et tap i inntekt som følge av fravær i forbindelse med barnets sykdom, skade eller lyte.
4. Man må ha en minimumsinntekt som tilsvarer 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet per 01.05.19. er kr. 99 858,- Grunnbeløpet oppjusteres hvert år den 1. mai.

Er det noen aldersgrense for å få pleiepenger?

Ja, du må være under 70 år.

Kan jeg motta pleiepenger under opphold i utlandet?

Nei, i utgangspunktet får man bare stønad ved opphold i Norge.  
Det gjøres imidlertid unntak for barn som er innlagt i helseinstitusjon for norsk offentlig regning i et annet land, eller som får oppholdet dekket på grunnlag av en trygdeavtale med et annet land.

Etter EØS-avtalen kan stønad utbetales under opphold i andre avtaleland under nærmere vilkår.

Det kan også søkes til trygdekontoret om unntak dersom oppholdet i utlandet ikke kan forverre eller forlenge sykdommen. En slik søknad kan bare innvilges for inntil åtte uker i løpet av en tolv måneders periode.

Kan begge foreldrene motta pleiepenger samtidig?

Dersom barnets behov tilsier det, kan inntil to omsorgspersoner få pleiepenger samtidig.

To omsorgspersoner kan også dele pleiepengene seg imellom, men hver av omsorgspersonene må da ta ut minst 20 prosent.

Aldersgrensen på 18 år gjelder ikke når man har omsorg for en person med utviklingshemming som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom.

Hva trenger jeg av dokumentasjon til NAV for å få pleiepenger?

Det må legges fram en legeerklæring fra den helseinstitusjonen i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet. Det må dokumenteres at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller lyte. Dersom det er behov for to omsorgspersoner samtidig må dette dokumenteres.

Hvis du er arbeidstaker må arbeidsgiver sende inn inntektsopplysninger via skjema på denne siden. Dersom du er selvstendig næringsdrivende er det et eget skjema som også finnes på samme side.

Etter åtte uker med pleiepenger må man søke på nytt, og det må da også legges fram en utvidet legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten

Hvor mye kan jeg få i pleiepenger?

Maksgrense på antall pleiepengedager fjernet: Begrensning i antall pleiepengedager blir fjernet gjennom at Stortinget mandag 10. desember vedtok å oppheve folketrygdlovens § 9-12. Dette skjedde etter et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet de grønne støttet forslaget og det ble dermed flertall. Endringene trer i kraft 1. januar 2019, og betyr at det ikke lenger er en begrensning i antall dager man kan motta pleiepenger.

Får jeg pleiepenger selv om barnet har
tilsyn og avlastning deler av dagen eller noen dager i uken?

Ja, men den tiden du får dette trekkes da fra pleiepengedagene. Dette kalles graderte pleiepenger, og betyr at man får mindre utbetalt når barnet har en etablert tilsyns- og avlastningsordning. Hovedregelen er at pleiepengene skal graderes ned for hver time barnet har tilsyn fra andre, men det kan gis unntak dersom det er nødvendig at foreldrene må være i beredskap – eller at de må hente seg inn etter nødvendig nattevåk. Disse reglene er nye – og akkurat foreslått innført.

Hva regnes som «etablert tilsyn-  og avlastningsordning»?

Med etablert tilsyns- og avlastningsordning menes faste, regelmessige opphold i tilsyns- og avlastningsordninger. Besøk av mer sporadisk, uregelmessig og kort varighet anses ikke som etablert tilsyns- og avlastningsordning. Fast og regelmessig tilsyn på mindre enn 10 prosent per uke skal ikke medregnes. Med kalenderuke menes mandag til søndag i den til enhver tid gjeldende ukekalender.

En etablert tilsyns- eller avlastningsordning vil i hovedsak være barnehage, skole og SFO/AKS inklusiv spesialtilpassede ordninger. Videre kan det omfatte dagopphold på avlastningsinstitusjoner eller ulike etablerte ordninger hvor andre har tilsyn med barnet på dagtid.

Det må dokumenteres hvor mange timer i uken barnet har en etablert tilsyns- og avlastningsordning. 

Dersom barnet har et uforutsigbart fravær fra den faste og regelmessige ordningen er det omsorgspenger som er rett stønad, dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Får jeg pleiepenger om jeg må være tilgjengelig selv om barnet er i barnehage/skole?

Hovedregelen er at pleiepengene skal graderes ned for hver time barnet har tilsyn fra andre, men det kan gis unntak dersom det er nødvendig at foreldrene må være i beredskap – eller at de må hente seg inn etter nødvendig nattevåk. Disse reglene er nye – og akkurat foreslått innført.

Hvordan regnes graderingen ut?

Utregning av pleiepengegraden i prosent.
Måten dette beregnes på er at ytelsen graderes ned for hver time barnet har tilsyn/avlastning av andre, målt mot en normal arbeidsuke på 37,5 timer.

Det skal ikke tas hensyn til timer med tilsyn og avlastning som overstiger 7,5 timer i løpet av en arbeidsdag. Det vil si at dersom barnet har tilsyn 9 timer en dag, skal kun 7,5 timer regnes med.

Timeantallet barnet har tilsyn og avlastning av andre summeres på ukesbasis. Timeantallet omregnes til prosent ved å gange med 100 og dele på 37,5 timer (tilsynsgraden). Pleiepengegraden per uke fastsettes ved å trekke tilsynsgraden fra 100 prosent og avrundes til nærmeste hele prosent.

Ytelsen kan graderes ned til 20 prosent. Dersom barnet har tilsyn av andre mer enn 80 prosent så mister man retten til pleiepenger. En arbeidsdag utgjør 20 prosent av en normal arbeidsuke.

Har du sjekket forsikringene dine?

Det kan hende at du har en forsikring som også kan dekke utgifter. Sjekk derfor hva du har tegnet av private forsikringer, og hør med arbeidsgiver hvilke forsikringer de har tegnet for sine ansatte.

Får jeg pleiepenger dersom barnet dør, eller må jeg rett tilbake i jobb?

Dersom du får pleiepenger og barnet dør - kan du få pleiepenger videre i opptil 30 stønadsdager. Dette tilsvarer seks uker. Dersom man har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år kan man få pleiepenger i opptil tre måneder. Hvis man klarer å jobbe litt i denne perioden vil pleiepengene graderes mot arbeidsinntekten.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!