Gi gave

Rettigheter for barn og ungdom under sykehusopphold

Under sykehusoppholdet har barnet en rekke rettigheter, blant annet skal foreldre få dekket utgifter, barnet har rett til å ha en eller begge foreldrene hos seg, og de har rett til aktivisering og undervisning. 

Når barn er innlagt kan foreldre få dekket noen utgifter i forbindelse med oppholdet. Foreldre skal få dekket utgifter til overnatting hvis det ikke er mulig å overnatte i institusjonen, de har krav på rimelig og noen ganger gratis mat, og de skal få dekket reiseutgifter. I tillegg skal de få dekket tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager.

Dekning av utgifter til overnatting

I utgangspunktet skal en av foreldrene få tilbud om overnatting i institusjonen.
Fortrinnsvis skal dette være i samme rom eller i nærheten av barnets rom. 

Noen ganger har ikke institusjonene plass, eller det er ikke mulig å overnatte. Da skal institusjonen dekke utgifter til hotell eller pensjonat. Institusjonen bestemmer hvor forelderen da skal overnatte, og vil ofte ha faste avtaler med nærliggende hotell og lignende. 

Rett til rimelig / gratis mat på institusjonen 

Foreldre som er hos barnet skal få personalpris på mat i institusjonen. De skal også få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet. 

Dersom foreldrene oppholder seg i institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet på grunn av barnets sykdom, skal en av dem få gratis mat av institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene. 

Dekning av reiseutgifter

Begge foreldre har rett til å få dekket reiseutgifter til og fra institusjon når de har oppsøkt institusjonen i forbindelse med innleggelse av sitt barn. Det samme gjelder når de har ledsaget alvorlig eller livstruende sykt barn til eller fra institusjon. 

Reiseutgifter til og fra helseinstitusjon:  
Man kan også få dekket reiser til og fra helseinstitusjonen uten å være i følge med barnet når: 
-Helseinstitusjonen av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie, 
- etter 14 dagers liggetid én gang i uken for én forelder som er hos barnet under opphold i helseinstitusjon. 

Dekningen beregnes etter reglene i pasientreiseforskriften

På denne informasjonssiden kan du lese mer om hvilke transportmidler som dekkes. 

Som regel så reiser man på egenhånd, og søker dekning i etterkant. 

Elektronisk: Logg inn her med elektronisk id 

Papir: Last ned skjemaet her. Skriv ut skjemaet, fyll det ut og send til: 
Pasientreiser HF 
Postboks 2533 Kjørbekk 
3702 Skien 

Husk å legge ved eventuelle kvitteringer, billetter og annen relevant dokumentasjon. Du trenger ikke legge ved oppmøtebekreftelse hvis du søker som foresatt for barn under 12 år. 

Skjemaet må sendes inn senest seks måneder etter at reisen ble foretatt. 
Veiledning til skjemaet finner du her.   

Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager

Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reisen kan få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt med kr 130 per time, inntil 8 timer per døgn etter pasientreiseforskriften § 18

Videre er de mer generelle reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns sykdom også aktuelle i forbindelse med barns opphold i institusjon.

Har barnet rett til å ha en eller begge foreldrene hos seg? 

Ja, barn har rett til å ha minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret hos seg under hele institusjonsoppholdet. 

Unntaket er med mindre dette er utilrådelig av hensyn til barnet, eller samværsretten er bortfalt etter reglene i barneloven eller barnevernloven. 

Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet. 
Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet. Foreldre og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen. Foreldre skal ha mulighet til å være til stede under behandlingen hvis barnet ønsker det og det ikke vanskeliggjør behandlingen. 

Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter behov. 
Foreldre skal ha adgang til egnet oppholdsrom. 

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt. 

Har barnet rett til besøk? 

Ja, barn i helseinstitusjon kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. 
Avdelingens faglig ansvarlige kan nekte besøk dersom medisinske årsaker tilsier det, men da man oppgi disse grunnene. 

Foreldre og andre besøkende til barn i helseinstitusjon skal rette seg etter avdelingens rutiner og følge personalets anvisninger. Personalet må ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter. 

Hvilke rettigheter har barnet til aktivisering og undervisning? 

Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt dette er forsvarlig, ut fra barnets helsetilstand. 

Institusjonene skal sørge for at det skal avsettes egnet areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering av barn på ulike alderstrinn. 

Institusjonen må også sørge for at barn får mulighet til aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling. 

Undervisning for førskolebarn 

Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis skje under ledelse av en førskolelærer. 

Det er også regler for spesialpedagogisk hjelp. Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp på sykehuset. 

Undervisning for barn i grunnskolen og videregående skole 

Barn i grunnskolen har rett til undervisning under institusjonsoppholdet på samme måte som ellers etter opplæringsloven. 

Ungdom har samme rettigheter til undervisning under institusjonsoppholdet som retten ellers er til videregående opplæring etter opplæringsloven. 

Videre gjelder også de samme reglene om rett til spesialundervisning etter opplæringsloven når barn eller ungdom er innlagt på institusjon. 

Institusjonen plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning. 

Videre er det fylkeskommunen helseinstitusjonen ligger i, som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskole opplæring og videregående opplæring for barn og ungdom i helseinstitusjon. 

Les mer om rettigheter for utdanning og opplæring 

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!