Gi gave

Rettigheter etter kreftbehandling

Illustrasjon rettigheter Illustrasjon rettigheter

For mange er seneffektene milde og påvirker ikke daglige gjøremål. Men, for noen vil seneffektene være mer alvorlige, og ta stor plass i livet. Dette kan påvirke mulighetene for å fullføre utdanning, og muligheten til å komme seg i arbeid som voksen.

Hvis du blir ufør i ung alder, på grunn av seneffekter eller kreftsykdommen i seg selv, har du ikke hatt mulighet til å opparbeide deg inntekt, og dermed også pensjon. For å bøte på dette kan du ha krav på å få beregnet uføretrygden etter reglene som ung ufør.

Barnekreftforeningen har snakket med Advokatfirmaet Lippestad for å lære mer om hvilke rettigheter våre medlemmer har, dersom de skulle bli uføretrygdet i ung alder.

– Du kan ha rett på høyere uføretrygd hvis du er født ufør, eller har blitt ufør i ung alder, for eksempel som en følge av senskader etter barnekreft, forteller trygdeekspert i Advokatfirmaet Lippestad, Cecilie Hvam-Jacobsen.

– Det vil si at du er sikret mer penger fra NAV, dersom du får status som ung ufør, sier advokaten.

Alvorlig og varig sykdom

For å få innvilget rettigheten som ung ufør må din inntektsevne ha blitt varig redusert før du fylte 26 år, på grunn av alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte. En kortere periode med alvorlig sykdom vil ikke omfattes av bestemmelsen.

– Det er altså et krav om at sykdommen anses som både alvorlig og varig, forteller advokaten.

– Alvorlig sykdom eller skade innebærer at sykdommen er godt dokumentert av lege, og begrunner et funksjonstap som forklarer hvorfor du ikke kan stå i fullt arbeid. Det er ikke diagnosen, men alvorlighetsgraden av sykdommen eller skaden og dens følgetilstander som er avgjørende, forklarer Cecilie.

Påvirkning av funksjoner i dagliglivet kan også føre til at sykdommen eller skaden må vurderes som alvorlig. Det er den samlede funksjonsnedsettelsen som skal legges til grunn.

Mulighet til å forsøke seg i arbeid

Det er mulig for å unge uføre å forsøke seg i arbeid, både før og etter du har fått rettigheten som ung ufør. Dette betyr at dersom du ønsker å jobbe før du bestemmer deg for å søke trygderettigheter som ung ufør, så er det mulig uten å miste muligheten til å senere få innvilget rettighet som ung ufør.


Cecilie Hvam-Jacobsen er trygdeekspert i Advokatfirmaet Lippestad

– Som uføretrygdet har du lov til å jobbe så mye som du har helse til. Trygden justeres ned når lønnen fra arbeidet overstiger et visst beløp, men den justeres også opp igjen dersom du jobber mindre. Dette gir en trygghet mens du prøver deg i jobb, forteller Cecilie.

Uføretidspunktet må også i disse tilfellene være satt til før fylte 26 år. Uføretidspunktet skal som hovedregel settes til det tidspunktet da du ble syk eller når senskadene inntraff.

– Dersom du har vært yrkesaktiv etter fylte 26 år må det vurderes om du hadde en reell inntektsevne i denne perioden, eller om det må anses som et forsøk i arbeid, forklarer trygdeeksperten. Men da må det være klart dokumentert at uførheten inntrådte før fylte 26 år, og søknaden om uføretrygd ble sendt inn før du fyller 36 år, forteller Cecilie.

Hva så med utdanning?

For mange barnekreftoverlevere inntrer seneffektene gjerne etter flere år. Det er lov å studere samtidig som man mottar uføretrygd. Det er imidlertid å anbefale at man likevel sier ifra til NAV idet reglene kan endre seg.

– Man kan ta opp studielån ved siden av uføretrygden. Det er da viktig å være klar over at studielånet må betales tilbake, og at dette da enten må gjøres ved hjelp av uføretrygden eller det man får i inntekt fra en fremtidig jobb. Vi anbefaler å ta kontakt med Statens lånekasse for spørsmål om rettigheter og plikter.

Derfor er det viktig å få status som ung ufør

Man mottar betydelig mindre dersom man ikke får godkjent skaden eller sykdommen som en alvorlig nok sykdom som gir ung ufør-rettigheter.

– Av og til avslår NAV ung ufør-fordeler fordi skaden eller sykdommen ikke er ansett som alvorlig nok, eller fordi NAV mener den ikke er klart dokumentert. Vår erfaring er at NAV sin vurdering ofte er for streng, og at det lønner seg å klage, sier advokaten. Det viktige er da å få behandlende lege, og helst da en spesialist, til å bekrefte diagnosen, alvorligheten av den og hvorfor den gjør at man er varig ufør, forklarer Cecilie videre.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!

Om bedriften
Om kontaktpersonen
Submit