Gi gave

Forskningstildeling 2022

Heidi Glosli

Hvert år er det 200 barn og unge under 18 år som får diagnosen kreft i Norge. De fleste blir friske etter å ha fått tradisjonell behandling med kjemoterapi alene eller i kombinasjon med lokalbehandling i form av kirurgi og/eller strålebehandling. Men det er fremdeles 20 barn og unge som dør av kreft i Norge hvert år.

Utviklingen i behandlingsresultater var lovende fra 1960 til 2010, men deretter har den gode utviklingen stagnert. For å oppnå enda bedre behandlingsresultater er det behov for nye legemidler, nye behandlingsprinsipper og mer individtilpasset behandling.

De siste årene har det blitt fokusert på bedre karakterisering av kreftcellene ved gensekvensering for å lete etter nye angrepspunkter for ny og utprøvende behandling. Dessuten er det innført nye behandlings-prinsipper blant annet i form av immunterapi. Dersom det er aktuelt med ny og utprøvende behandling er det viktig og riktig at dette skjer innenfor rammen av kliniske studier.

De siste årene har vi etablert en klinisk forskningspost for barn og unge ved Oslo universitetssykehus. Målet er at barn og unge skal kunne være med i relevante kliniske studier i Norge. I internasjonal sammenheng er Norge et lite land med relativt få innbyggere. For å kunne tiltrekke oss kliniske studier er det viktig med internasjonalt samarbeid, høy inklusjon av aktuelle kandidater og god kvalitet på det vi leverer av data.

Norge har i flere år rigget seg for å få tildelt en europeisk akkreditering av ITCC-konsortiet, dvs Innovative Therapies for Children with Cancer. En slik akkreditering er å anse som en godkjenning for å kunne gjennomføre tidligfase-studier for barn og unge med kreft. Barnekreftforeningen støttet arbeidet med en norsk søknad i tidsrommet 2019-2021 og i 2020 ble Oslo universitetssykehus tildelt ITCC-akkreditering.

Dersom flere kliniske studier skal legges til Norge er det viktig at Norge er en aktiv deltager i ITCC-sammenheng. Det er dessuten viktig med et godt nasjonalt samarbeid for at alle barn og unge som rammes av kreft i Norge skal kunne få samme tilbud om å være med i relevante kliniske studier. Det finnes allerede flere arenaer for slikt samarbeid i form av faggrupper og forskningsnettverket NorPedMed, men inn mot ITCC bør dette samarbeidet styrkes ytterligere. Det er ønskelig med regelmessige nasjonale møter som gjelder kliniske studier og potensiell studiedeltagelse.

Oslo universitetssykehus stiller opp på en forbilledlig måte ved å dekke årskontingent, gi mulighet for deltagelse ved ITCC-møter og stille ressurser til rådighet for gjennomføring av kliniske studier. Men for øyeblikket har sykehuset dessverre ikke mulighet til å sette av egne ressurser for å lønne en lege inn mot ITCC. Prosjektet er en deltidsstilling for en barneonkolog slik at vedkommende kan ivareta samarbeidet med ITCC og det nasjonale samarbeidet inn mot ITCC, slik at barn og unge med kreft i Norge skal få mulighet til å være med i kliniske studier i hjemlandet.

Del artikkelen på Facebook, Twitter