Gi gave

Barns sykdom og foreldrenes fravær fra arbeid

Barns sykdom vil også ha innvirkning på hvor mye man kan være på jobben. Noen ganger blir man selv syk av belastningen, og må ha sykemelding. Egen sykdom gir et spesielt oppsigelsesvern de første 12 månedene.   
 
Her kan du lese om hva arbeidsmiljøløven sier, permisjonsrettigheter og omsorgspermisjon.  

Barns sykdom vil også ha innvirkning på hvor mye man kan være på jobben. Noen ganger blir man selv syk av belastningen, og må ha sykemelding. Egen sykdom gir et spesielt oppsigelsesvern de første 12 månedene. 

Arbeidsmiljøloven gir rett til permisjon – Folketrygden gir penger ved permisjon 

Systemet er innrettet slik at arbeidsmiljøloven regulerer når man har rett på permisjon, mens folketrygdloven regulerer hva slags utbetalinger man får, og hvem som skal dekke dette. 

Man har uansett rett til permisjon når man får omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. 

I tillegg kan man ha rett på ulønnet permisjon etter arbeidsmiljøloven selv om det ikke dekkes av NAV. Mange tariffavtaler har bestemmelser om at man likevel får lønn fra arbeidsgiver i denne permisjonen. 

Noen tariffavtaler har også utvidet rett til permisjon med og uten lønn utover arbeidsmiljølovens permisjonsregler. Et eksempel på dette kan være velferdspermisjon. Det er derfor alltid lurt å sjekke tariffavtalen sin. Flere arbeidsplasser, særlig i det offentlige, har tariffestet rett til velferdspermisjon med lønn ved alvorlig sykdom og død i nær familie. Snakk med arbeidsgiver eller tillitsvalgt om hvilken ordning dere har på jobben din. 

Kan jeg sies opp fordi jeg er borte fra jobben? 

Alle oppsigelser må være saklige. 

Fravær på grunn av lovlig permisjon etter arbeidsmiljøloven, eller fravær etter tariffestet permisjon kan ikke utgjøre et saklig grunnlag for oppsigelse i seg selv. Det må i så fall være saklig begrunnet i for eksempel at fraværet går betydelig utover virksomheten. Det skal mye til, men kan for eksempel tenkes der fraværet er langvarig og det er liten utsikt til at man i det hele tatt kommer tilbake i arbeid. 

Dersom det er startet en oppsigelsesprosess bør du involvere tillitsvalgt og juridisk bistand så fort som mulig. Man bør alltid ha med seg noen på drøftingsmøter og lignende. 

Når har jeg rett på permisjon etter arbeidsmiljøloven? 

Som tommelfingerregel har man uansett rett til permisjon når man får omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger. 
 

Hvor lenge har jeg rett på omsorgspermisjon? 

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon til og med det året barnet fyller 12 år for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon omsorgspermisjon på grunn av et annet barn. 

Denne permisjonsrettigheten korresponderer med retten til omsorgspenger. Dersom man får omsorgspenger har man uansett rett på permisjon. 

Man har inntil 10 dager hvert år, eller 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn.  Dersom man er alene om omsorgen får man det dobbelte. Det samme gjelder om partner ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av nedsatt funksjonsevne, innleggelse i helseinstitusjon som langtidspasient eller lignende.  Inntil halvparten av dagene hvert kalenderår kan overføres til mor eller far med samværsrett, eller til den du bor sammen med og som ikke har omsorg for egne barn. 
 

Mer omsorgspermisjon i noen tilfeller: 

Flere dager med omsorgspenger hvis barnet har kronisk, eller langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne:  

Dersom barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne og det derfor er en markert økning av risikoen for at arbeidstaker får fravær fra arbeidet, har arbeidstaker rett til fri i inntil 20 dager hvert kalenderår. Retten til permisjon gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Dersom man er alene omsorgen gjelder det også her en dobling av antall dager, og de samme regler om overføring til foreldre med samværsrett eller samboer. 

10 dager permisjon i året etter at barnet er fylt 18 år hvis barnet er funksjonshemmet eller kronisk sykt:   

Arbeidstakeren har rett på inntil ti dager permisjon for nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år, dersom man har hatt rett til utvidede omsorgsdager da barnet var under 18 år

Har jeg rett til permisjon hvis jeg trenger opplæring for å ta meg av et sykt barn?

Arbeidstaker har rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. 

Denne permisjonsretten korresponderer ofte med retten til opplæringspenger. Dersom man fått innvilget opplæringspenger har man uansett rett på permisjon.   

Hvilke permisjonsrettigheter har jeg når barn er på sykehus, trenger nødvendig tilsyn og pleie eller når barnet har en livstruende sykdom eller skade? 

Disse permisjonsrettigheten korresponderer ofte med pleiepenger. Dersom man har fått innvilget pleiepenger har man uansett rett på permisjon. 

Permisjon ved innleggelse på helseinstitusjon  
Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg ved helseinstitusjonen. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, med mindre barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne. Da er aldersgrensen 18 år. 

Permisjon ved barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie:  
Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og arbeidstaker må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år, med mindre barnet har kronisk sykdom, langvarig sykdom, eller har nedsatt funksjonsevne. Da er aldersgrensen 18 år. 

Permisjon ved barns livstruende eller svært alvorlig sykdom eller skade:  
Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon dersom barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 18 år. Dersom barnet har en psykisk utviklingshemming gjelder det ingen aldersgrense. 
 

Har du sjekket forsikringene dine?

Det kan hende at du har en forsikring som også kan dekke utgifter. Sjekk derfor hva du har tegnet av private forsikringer, og hør med arbeidsgiver hvilke forsikringer de har tegnet for sine ansatte.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!