Gi gave

Generelle vilkår for søknad om forskningsmidler

Barnekreftforskning dame holder en boks med tumor prøver

Forskningen kan omfatte molekylærbiologi, epidemiologi, registerstudier, diagnostikk, behandling, sykepleiefaglig og psykososial forskning, samt kliniske fase 1 og 2 studier.

Utlysning 1. september 2021

med søknadsfrist 1. november 2021

Svar til hovedsøker/ institusjon innen 15. desember 2021.

Prosjekter som blir bevilget midler vil bli offentliggjort på den Internasjonale Barnekreftdagen 15. februar 2022.

Kliniske forskningsprosjekter

Det kan søkes om ulike kliniske forskningsprosjekter fra barne og ungdomsklinikkene som har barn og ungdom med kreft til behandling. 

I dette inngår også midler til studie,- og forskningssykepleiere.

Svar til hovedsøker / institusjon innen 15. desember 2021.

Vilkår

Bevilgningene gis i utgangspunktet for en periode på ett til tre år, PHD stipendiater gis bevilgninger inntil 3 år. Unntaksvis kan bevilgningen gis for 4 eller 5 år. 

Stillingene i de ulike prosjektene vil bli tildelt pr år etter stillingsprosent ut fra denne modellen;

Overlege1 200 000
Postdoc1 060 000
PhD1 000 000
Sykepleier800 000
Bioingeniør/andre800 000

Forskningsmidler hos Barnekreftforeningen, inkluderer ikke overhead.

Barnekreftforeningens vedtak om midler er gyldig når kontrakten er signert av Barnekreftforeningen, prosjektleder og ledelsen ved ansvarlig søkerinstitusjon.

Ved signering, bekrefter begge parter sine forpliktelser. Detaljer vedrørende ansvar, forpliktelser, publisering, arbeidsgiver med mer, defineres nærmere i kontrakt.

Under forutsetning av at alle vilkår er oppfylte forplikter Barnekreftforeningen seg til å utbetale innvilget beløp til forvaltende organ fram til den innvilgede forskningsperiodens slutt.

Vi gjør oppmerksom på at hovedsøker kun kan levere en søknad.

Fra 1. september kan søknaden sendes online på egen søknadsportal
som inneholder følgende punkt: 

 • Personlige opplysninger, CV og publikasjonsliste for både hovedsøker og medsøker(e)
 • Medsøker(e) og evt forskningsgruppe/forskningsmiljø angis i søknaden
 • Hovedsøker er ansvarlig for at prosjektet har tillatelser og / eller godkjenninger som kreves før prosjektet eller det aktuelle delprosjektet påbegynnes.
 • Prosjektbeskrivelsen kan skrives på engelsk eller norsk med følgende unntak; 
 • Prosjektets tittel skal skrives på engelsk
 • Sammendraget skal skrives på engelsk
 • Det populærvitenskapelige sammendraget skal skrives på norsk
 • Beskrivelsen må inneholde informasjon som kreves for å vurdere vitenskapelig kvalitet, relevans og gjennomførbarhet
 • Beskrivelse – med tydelig problembeskrivelse (ikludert status for forskningen på området), målbeskrivelse og metodebeskrivelse
 • Relevans - for barnekreft
 • Prosjektbeskrivelsen skal videre angi hvilke tillatelser og godkjenninger er nødvendige for det aktuelle prosjektet

Prosjektetskal ha et overordnet formål med angivelse av konkrete delmål

 • Aktivitet som skal gjennomføres i prosjektet for å nå de enkelte delmål skal beskrives og milepæler skal tidfestes. Det kreves årlig rapportering av framdrift relativt til beskrivelse i søknaden
 • Forventede publikasjoner skal angis. Alle resultater forventes publisert innen et år etter at prosjektperioden er over
 • Det må søkes til Barnekreftforeningen om eventuelle endringer i prosjektet relativt til søknadens beskrivelse
 • Prosjektet vil bli vurdert på grad av dristighet og betydningen av forventede resultater
 • I beskrivelsen av prosjektet (problembeskrivelse) må det redegjøres for eksisterende kunnskapsgrunnlag (nasjonalt og internasjonalt) og hvordan prosjektet forventes å bidra til økt innsikt
 • Søknaden må inneholde et oversiktlig budsjett for prosjektet / forskningen. Beløpet som er tildelt er endelig, og inkluderer lønn og sosiale utgifter gjennom hele prosjektperioden (feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjonsutgifter). En eventuell resterende del av bevilget beløp kan gå til driftsmidler
 • Arbeidsgiveransvaret ligger hos den prosjektansvarlige institusjon som også forestår utbetaling av driftsmidler og lønn
 • Midlene kan kun brukes til de formål som er anført i søknaden  

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Gave

Med din gave, gir du barn og familier som er rammet av kreft, håp i en vanskelig tid. Sammen skal vi finne bedre behandlingsmetoder, slik at flere barn får et godt liv etter behandling. Tusen takk!

Om gaven
Om deg
Skattefradrag krever personnummer
Submit