Bevilgninger

  2016til toppen

  -Studier innen musikkterapi, om musikk og visualisering kan redusere bivirkninger. Støttet med 150 000,-. Prosjektleder er musikkterapeut Tone Leinebo ved Rikshospitalet og Ilan Sanfi ved Aarhus Universitetssykehus

  Forskningsprosjektet består av to separate, beslektede vitenskapelige studier som undersøker om to former for musikkterapi (hhv. musikkfortellinger og guidet musikklytting og visualisering) kan redusere bivirkninger av kjemoterapi hos barn med kreft. Bl.a. undersøkes om musikkterapien kan redusere deltakernes kvalme, oppkast, smerte, trøtthet og medisinforbruk. Sekundært avdekkes deltakernes subjektive opplevelse av musikkterapien og dens mulige psykologiske funksjon i fht. deltakernes behandlingsforløp. I prosjektet medvirker barnekreftavdelingene på universitetssykehusene i Oslo, Aarhus og København. Det er ikke gjort lignende studier, og prosjektet vil skape ny verdifull vitenskapelig kunnskap som kan forbedre eksisterende klinisk praksis på nordiske barnesykehus.

  -Lønnsmidler til deltidsstilling studiesykepleier ved barneonkologisk avdeling, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Støttet med kr. 250 000,-. Prosjektleder er overlege Maria Winther Gunnes.

  Studiesykepleieren skal registere i henhold til EU-direktiver som GCP (good clinical practice) og følge opp inkludering av barn med kreft i legemiddelutprøvingsdelen av protokoller. 

  - Ola Myklebost, OUS, leder av et stort og omfattende forskningsprosjekt som drifter et middels stort laboratorium. Tekniker-stillingStøttet med 600 000,- 

  Mesenkymale svulster (sarkomer) er en vanlig krefttype hos barn og unge. Dagens behandling er utilstrekkelig og har alvorlige bivirkninger, så økt kunnskap om, og nye terapier mot, sarkom er nødvendig. Et samarbeid mellom alle sarkomklinikkene i landet og Norsk Kreftgenomikkonsortium (ledet av Myklebost) vil gi mutasjonsdata fra 2-3 årganger av høygradige sarkomsvulster, og derved kunnskaper om nye muligheter for målrettet behandling. Et tett samarbeid mellom kreftbiologer, patologer og onkologer vil åpne muligheter for at terapier som nå brukes i behandling av andre krefttyper kan brukes i behandling av enkelte sarkom-pasienter. En sekvensbestemmer nå alle gener i "alle" sarkomer fra hele landet i to år, og vil undersøke potensialet for persontilpasset behandling i prekliniske modeller. Spesielt lovende funn kan bli prøvd ut i behandling ved kreftklinikken. Les mer her.

  2015til toppen

  - Alexander Fosså, OUS. Den andre europeiske studien for barn og unge med klassisk Hodgkin lymfekreft. Støttet med kr 210 000,-. 

  PET/CT (positron-emisjonstomografi/computertomografi) er den fremste og mest avanserte bildediagnostiske undersøkelsesmetoden som finnes i dag, og et godt dokumentert og svært nyttig verktøy i bildediagnostikk innen kreft. 

  De fleste barn og unge med Hodgkin lymfekreft helbredes ved cellegift og strålebehandling. Spesielt strålebehandlingen kan være forbundet med senskader og det er viktig å identifisere de pasientene som trenger denne. Den europeiske studien Euronet-PHL-C2 studien bygger på tidligere studier med PET-CT etter to cellegiftkurer (såkalt interim-PET) som viser at strålebehandling kan utelates om denne er negativ, dvs kreftcellene kan antas å være inaktive eller døde. Slik tilpasning av behandling etter interim PET-CT er mulig kun med en kvalitetssikret og sentralisert vurdering av bildene. For om lag halvparten av pasientene, de med en positiv interim-PET, vil studien teste om noe mer intensiv cellegift kan kurere mange som tidligere opplegg uten eller med redusert bruk av strålebehandling. Videre testes om resultatene for pasienter med negativ PET etter 2 kurer kan forbedres med noe mer intensiv cellegift, men da uten strålebehandling.

  - Stein Andersson, OUS. Forskning på hvordan tenkning, emosjoner og atferd påvirkes hos overlevere av hjernesvulst. Støttet med kr 114 000,-. 

  Overlevere av hjernesvulst i barndommen opplever ofte vansker innenfor utdanning, arbeidsdeltagelse, sosial og emosjonell fungering. Disse vanskene kan knyttes til svikt i eksekutive funksjoner (EF); en undergruppe av kognitive funksjoner som styrer tenkning, emosjoner og atferd. Denne populasjonsstudien har som hovedmål å undersøke hvordan EF påvirkes av å ha hatt hjernesvulst og gjennomgått behandling for dette i barndommen, og hvilke konsekvenser redusert EF har for skole/utdanning, arbeid, sosial tilpasning og psykososial fungering. Denne kunnskapen vil kunne bidra til videreutvikling av rehabiliteringsmetoder og derigjennom forebygging av vansker med samfunnsdeltakelse og psykososial fungering i denne målgruppen. Metoder som vil benyttes er spørreundersøkelse og nevropsykologisk utredning. Vi vil rekruttere tidligere pasienter over hele landet, samt en frist kontrollgruppe som matcher pasientgruppa mht alder og kjønn.

  -Lønnsmidler til deltidsstilling for studiesykepleier ved Barnemedisinsk avdeling, OUS, Rikshospitalet. Støttet med kr. 250 000,-. Prosjektleder er barnelege Anne Grete Bechensteen, leder for seksjon kreft og blodsykdommer.

  Studiesykepleieren skal registere barn med kreft i nasjonale og internasjonale registra i henhold til GCP (good clinical practice). Protokoller som skal monitoreres er ALL, AML, BMT, lymfom, residiv ALL og residiv medulloblastom.

  Forklaringer: ALL - Akutt lymfatisk leukemi AML - Akutt myelogen leukemi BMT - Benmargstransplantasjon
  Lymfon - malignt lymfom -Residiv - Medulloblastom

  - Veneportstudien: Barns opplevelse av å få nål i veneporten Støttet med kr. 124 000,-. Prosjektgruppe Forskningsgruppen INTERPRET ved prosjektleder Ellen Ruud. Prosjektmedarbeider: Steinunn E. Egeland, Kreft- og Fagutviklingssykepleier.

  Prosjektets hensikt: Hovedmålet ved studien er å utforske barns opplevelse av å få nål innlagt i veneport (VAP):

  • Omfang og grad av engstelse forbundet med prosedyren

  • Omfang og grad av smerte forbundet med prosedyren

  Videre registreres mulige forklaringsvariabler til barnets opplevelser som: Barnets alder, om barnet har vært med på å bestemme hvilken type kateter det fikk innlagt, bruk av EMLA krem på forhånd, bruk av annen premedikasjon, bruk av avledning, sykepleiers erfaring og trygghet på prosedyren. Det ønskes sekundært å se om det er samsvar mellom hvordan barnet opplever prosedyren og hvordan foreldrene og sykepleieren opplever at barnet gjør det.

  Problemstilling: Opplever få eller mange barn det smertefullt å få satt inn VAP nål? Gruer få eller mange barn seg på forhånd, før innleggelse av VAP nål?

  - Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4Støttet med 250 000,-. Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Prosjektleder er seksjonsoverlege Svein Kolmannskog på vegne av barnekreftenheten. Lønnsmidler 2016 deltidsstilling for en studiesykepleier for administrasjon.

  - Glucarpidase rescue for toxic levels of Methotrexate in treatment of ALL. The Norwegian national investigation as part of the Nordic multicenter study. Støttet med kr. 200 000,-. Norwegian investigator: Dorota Malgorzata Wójcik, Helse Bergen HF, Seksjonsoverlege Dept of Pediatrics Bergen

  Aim of the present study:
  Retrospective control of data consistency of the national Norwegian study designed to extract the Cytodose (electronic system for ordering cytostatics) sheet and report the “basic facts” (MTX levels, creatinine, etc) of HDM tretatment performed at University hospitals in Oslo and Bergen between July 1st 2008 – October 1st 2014.

  The computer based hospital files and the online Cytodose archive must be identified in a hospital system and accessed for each patient individually for each MTX course accomplished. Each patients’ file is necessary to be accessed individually in order to check for all kind of concomitant medication. If there is no electronic documentation existing, paper based medical charts must be available with a paper copy of the MTX ordination schedule showing MTX concentrations, creatinine levels and LCV doses.

  -Kartlegging av bivirkninger/senvirkninger av Vinkristin som brukes i behandling av ALL (akutt lymfatisk leukemi). Støttet med kr. 100 000,-. Prosjektleder er overlege Inga M. R. Johannsdottir ved seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Rikshospitalet/postdoc stipendiat ved Nasjonal kompetansesenter for seneffekter etter kreft. 

  Det skal gjennomgås et representativt utvalg av pasientjournaler for å gi en samlet oversikt som vil kunne påvirke neste ALL-protokoll, NOPHO ALL 2016 som er under arbeid. NOPHO står for Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology.

  -Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Barn4, Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Støttet med 200 000,-. Prosjektleder er seksjonsoverlege Svein Kolmannskog på vegne av barnekreftenheten. Lønnsmidler 2015 for en studiesykepleier for administrasjon. 

  -Den nasjonale studien «Faktorer som bidrar til psykisk helse og livskvalitet hos søsken og foreldre som har mistet et barn i kreft».  Støttet med kr 100 000,-. Prosjektleder er Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST). 
  Lønnsmidler for en forskningsassistent. Prosjektet startet opp i 2015 med støtte fra Norges Forskningsråd og er et samarbeid mellom HIST, St. Olavs Hospital og Karolinska Institutet, Sverige.

  2014til toppen

  Økonomisk støtte til NOPHO Biobank i Uppsala, Sverige. Prosjektleder var professor/overlegeTrond Flægstad, Barneavdelingen, Inst. for Klinisk Medisin, Univ. i Tromsø. Støttet med kr. 100 000,-.
  NOPHO (Nordic Society of Pediatric Hematology and Oncology) er en felles nordisk leukemiprotokoll som har eksistert i 20 år. Det sendes inn leukemiceller også fra Norge til en felles nordisk biobank i Uppsala. De senere år er biobanken hovedsakelig finansiert med midler fra Sverige ifølge søker.

  Legemiddelutprøvinger i barneonkologi ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Lønnsmidler for en studiesykepleier ved Klinisk forskningspost (KFP). Prosjektleder var seksjonsoverlege Hassan Z. Khiabani, klinikk for diagnostikk og intervensjon, OUS, Rikshospitalet. Støttet med kr. 300 000,-.

  KFP har allerede fire pågående barnestudier i samarbeid med Kvinne- og barneklinikken ved OUS. De vil bistå i gjennomføringen av forskning og randomiserte studier i tilknytning til behandlingsprotokoller som f.eks NOPHO ALL (Akutt Lymfatisk Leukemi) hos barn.

  Del:

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo

  02099

  Besøksadressetil toppen

  Øvre Vollgate 11
  0158 Oslo