Gi gave

Rehabilitering

Hva er rehabilitering

Verdens helseorganisasjon definerer rehabilitering som «… en prosess for å oppnå og opprettholde optimalt fysisk, sensorisk, intellektuelt, psykologisk og sosialt funksjonsnivå. Rehabilitering gir funksjonshemmede de redskapene de trenger for å oppnå uavhengighet og selvråderett».

Målet med rehabilitering er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Dette innebærer både å se på medisinske, fysiske, sosiale og psykososiale behov.

Rehabilitering kan derfor omfatte både fysisk aktivitet og opptrening, å snakke med likepersoner som har opplevd det samme som deg. Det kan være veiledning fra fysioterapeuter, psykolog, sexolog, sosionom og ernæringsfysiologer. For å mestre skolehverdagen kan det også være behov for å koble på PPT-tjenesten.

Det er mye dere kan gjøre på egenhånd. Men noen vil imidlertid trenge støtte fra fagpersoner og tilrettelagte tjenester på sykehuset, fra kommunen eller på rehabiliteringssenter.

Har du eller dere behov for behov for langvarige og koordinerte tjenester har dere også krav på en individuell plan og koordinator. Når det er tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunen som har hovedansvaret for dette. Spesialisthelsetjenesten skal medvirke i planarbeidet.

Effektive tiltak i kreftrehabilitering

Mange kreftpasienter sliter med fysiske og psykiske plager etter behandlingen. Fysisk trening har effekt på kondisjon, styrke, utmattelse, angst, depresjon, humør og vekt. Det er også vist at trening reduserer risikoen for ny kreft. En sunn livsstil og kroppsvekt er også viktig å oppnå bedre fysisk og psykisk helse. Sunn livsstil motvirker hjerte- og karsykdommer, og kreftrelaterte seneffekter, slik som beinskjørhet og overvekt.

Viktigheten av likepersoner

Mange av våre barn og deres familier forteller hvor viktig det har vært for dem å treffe andre i samme situasjon.  Det har stor betydning å høre andres erfaringer og å formidle egne opplevelser for å hjelpe andre. Likepersonsarbeid er slik sett et viktig verktøy i kreftrehabiliteringen. Ønsker du kontakt med en likeperson, så ta kontakt med din fylkesforening her.

Rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes flere rehabiliteringsinstitusjoner som har tilbud til barnekreftpasienter. Blant annet tilbyr Montebellosenteret, CatoSenteret, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Kysthospitalet ved Sykehuset i Vestfold og Valnesfjord Helsesportsenter rehabilitering for barnekreftpasienter. I tillegg finnes Sunnaas sykehus som tilbyr rehabiliteringsopphold, kontrollopphold, vurderingsopphold til barn og unge med hjerneskade (etter blant annet hjernesvulst). De samme institusjonene har også rehabilitering for voksne. Her kan du lese mer om de ulike tilbudene.

Catosenteret

CatoSenteret er en del av spesialisthelsetjenesten og ligger i naturskjønne omgivelser i Son i Vestby kommune, med en fantastisk utsikt over Oslofjorden. De har avtale med Helse Sør-Øst, og siden det er fritt behandlingsvalg kommer brukere fra hele landet hit. Her tilbyr de spesialisert rehabilitering til barn, unge og voksne. Det er åpent gjennom hele året, og rehabiliteringen varer i fire uker sammenhengene.

Alle som kommer til CatoSenteret får sitt eget nærteam. Dette består av en primærkontakt som ofte er en sykepleier og av fysioterapeut, idrettspedagog, og lege. I tillegg kobles det på andre faggrupper ved behov, som for eksempel ergoterapeut, psykolog, ernæringsfysiolog, eller logoped.

CatoSenteret har tilbud for alle aldre, både til barn, ungdom og voksne. Barn under 16 år må ha med en av foreldrene eller en foresatt. For de mellom 16 og 18 år er det valgfritt å ta med foresatt.

Timeplanen inneholder både gruppeaktiviteter og enkelttimer med fagpersoner som fysioterapeut, idrettspedagog eller psykolog dersom man har behov for det. CatoSenteret tilbyr både oppmerksomhetstrening og yoga, frisbeegolf, klatring og svømming. Timene tilrettelegges etter hvilken fysisk form man er i. Det er også mulighet for dyreassistert terapi, og det er lagt opp til én skoletime hver dag.   Les mer her.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Røde Kors Hauglandsenteret er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, innen fysikalsk medisin og rehabilitering, og har driftsavtale med Helse Vest.

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har siden 2011 gitt tilbud til unge som har gjennomgått kreftbehandling, og tilbyr nå gruppeopphold for barn og ungdommer i alderen 6-18år, hvor målet er å forebygge seneffekter, gi mestringsopplevelser og legge til rette for at barnet/ungdommen skal få utnyttet sitt potensiale.

«Vi nyttar ei helsepedagogisk og kognitiv tilnærming. Det tverrfaglege teamt vårt legg stor vekt på at barnet/ungdommen skal tileigne seg kjennskap til eigne ressursar og grenser. Tilbodet er i stor grad gruppebasert, men vert individuelt tilpassa barnet og dets behov. Alle barn får tildelt ein koordinator som følgjer barnet gjennom heile opphaldet. (…) Det vert lagt til rette for fysiske og sosiale meistringsopplevingar gjennom spennande og allsidige aktivitetar både inne og ute. Senteret og aktivitetane er tilrettelagt for dei som har fysiske funksjonsnedsettingar.» fra Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenters nettsider

Under oppholdet gis det tilbud om undervisning med fokus på engelsk, norsk og matematikk.

De har også et eget opplegg for pårørende/foresatte med samtalegrupper og undervisning i relevante tema. Les mer her.

kysthospitalet, Sykehuset i vestfold

I Stavern ligger Sykehuset i Vestfolds tilbud til pasienter som trenger rehabilitering; klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering. Stedet er mest kjent som Kysthospitalet.
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr blant annet rehabilitering til barn og unge etter gjennomgått kreftbehandling. Fysio- og ergoterapiavdelingen ved SiV i Tønsberg og Larvik, lærings- og mestringssenteret samt Pusterommet er også en del av klinikken.
Rehabiliteringsavdelingen ved Kysthospitalet har tilbud om rehabilitering til barn, unge og voksne. Seksjonene har tilbud om døgnrehabilitering, individuelt eller i gruppe, og poliklinisk virksomhet.
«Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering er et ledende kompetansemiljø i tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin».
Fra nettsidene til Kysthospitalet.
Kysthospitalet er tilknyttet Skolen for sosiale og medisinske institusjoner (SMI-skolen) i Vestfold og Telemark, hvor undervisning til barn og unge innlagt i helseinstitusjon ivaretas. Les mer her.

valnesfjord helsesportsenter

Valnesfjord Helsesportssenter er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som gir tilbud innen spesialisert habilitering og rehabilitering for personer i alle aldre, og har ytelsesavtale med Helse Nord.
En av helsesportsenterets målgrupper er barn og unge med fysiske, psykiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelser i alderen 6-20 år. Tilbudene passer til de som kan profittere på en periode med intensiv trening. Det overordnede målet er å skape et godt grunnlag for økt aktivitet og deltakelse i eget lokalmiljø.
«Vi er en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå.»
Fra Valnesfjord Helsesportsenter sine nettsider
Alle barn og unge i skolepliktig alder får tilbud om skole under oppholdet. Dette gjelder også for elever i videregående skole. Les mer her.

Sunnaas sykehus

Hos de som er blitt behandlet for hjernesvulst, er det dessverre av og til vanlig med seneffekter når det gjelder kognitiv og psykososial funksjon, i tillegg til nevrologiske utfall og tap av funksjoner. Disse utfordringene blir som oftest større, jo mindre barnet er når det får behandling. Dette er godt kjent blant behandlende leger, og for å minske bivirkningene, blir dette fulgt nøye opp under og etter behandling. Behandlende lege vil automatisk sende henvisning til Sunnaas sykehus for følge opp de dette gjelder.

Sunnaas sykehus er en del av Helse Sør-Øst, og tilbyr høyspesialisert rehabilitering. De er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
Sunnaas tilbyr rehabiliteringsopphold, kontrollopphold og vurderingsopphold vurdering til barn og unge med hjerneskade i aldersgruppen 6-18 år.

Rehabiliteringen tilpasses det enkelte barns behov og foregår i tett samarbeid med pårørende, kommunal helsetjeneste, habiliteringstjeneste og andre. Rehabiliteringen skal sikre at barnet tross funksjonsutfall skal kunne leve et aktivt liv og sikre deltagelse, mestring og trivsel. Les mer her.

Montebellosenteret

Montebellosenteret ligger i Ringsaker kommune, Hedmark Fylke, og er et nasjonalt kurs- og rehabiliteringssenter for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring og i samarbeid med Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling.

Hvert år holder Montebellosenteret fire familiekurs som går over en uke. Kurset Barn med kreftsykdom arrangeres hver høst og er kurset som er mest tilpasset våre medlemmer. Kursene er for barnefamilier med barn i alderen 0-18 år. Foreldrene har sine voksengrupper med samtale og foredrag, og barna deles opp i grupper etter alder. Det er fokus på barnas behov, mestring og viktigheten av støtte fra jevnaldrende i samme situasjon.

I tillegg arrangerer Montebellosenteret og Ung Kreft en aktivitetsuke for ungdom hver sommer. Aktivitetsuken er for alle mellom 15 og 35 år som har eller har hatt en kreftdiagnose. Det er mulig å ha med seg en pårørende, enten det er et familiemedlem, venn eller kjæreste. Pårørende deltar på lik linje som deltaker. Les mer her.

Slik får du plass på rehabilitering

Henvisning til egnet rehabiliteringssted skjer som oftest gjennom sykehuslege eller fastlege. Men, man kan også henvises via fysioterapeut, kiropraktor og lignende.  
 
Dersom du ønsker henvisning til rehabilitering for deg eller ditt barn anbefaler vi å ta kontakt med legen som har oppfølgingen av deg/ditt barn.  

Skoletilbud

Alle elever i grunnskole og videregående har rett til et undervisningstilbud under døgnopphold på helseinstitusjon. Fylkeskommunen har plikt til å sørge for opplæring for deg som er elev i grunnskole eller videregående skole i den tiden du er på rehabilitering. Dette ifølge opplæringsloven § 13-3a.

Hovedfokuset er rehabilitering, men ut over dette vil de i skolealder få tilbud om skole, som oftest en klokketime hver dag. I hovedsak undervises det i fagene norsk, engelsk og matematikk. Elevene følger arbeidsplan/lekseplan fra egen skole og må ha med egne skolebøker og eventuelt pc eller nettbrett.  

Opplæringspenger

Har barnet ditt fått plass på rehabiliteringsinstitusjon har du som foresatt eller omsorgsperson rett på opplæringspenger dersom du også deltar. Dine permisjonsrettigheter på jobben korresponderer ofte med pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger. Dersom man har fått innvilget opplæringspenger har man uansett rett på permisjon. Ved behov kan flere omsorgspersoner få opplæringspenger samtidig. Du kan søke om opplæringspenger fra NAV for å få dekt tapt arbeidsinntekt, se nav.no for mer informasjon.

Ung Kreft

Ung Kreft er en organisasjon som arbeider for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og 35 år skal ha det bra. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold.

Ung Kreft har en rekke gode tilbud og aktiviteter. De har åtte fylkesgrupper rundt om i landet som arrangerer ulike aktiviteter arrangert av likepersoner. Videre har de «Sjukt Sprek», et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft. Alle kan delta på sitt nivå.

Hvert år arrangerer de aktivitetscampen «Felles Start» for de som ønsker å få treningsmotivasjonen tilbake. Alle unge kreftrammede mellom 15 og 35 år kan delta på disse tilbudene. Det gjelder uansett om de nylig er ferdigbehandlet eller er behandlet for lenge siden og nå sliter med senskader.

Ung Kreft har også en likepersonstjeneste hvor man kan komme i kontakt med andre i samme situasjon.

Del artikkelen på Facebook, Twitter

Bli medlem

Vi er her for deg som er i familie til et barn rammet av kreft! Ved å bli medlem hos oss, vil vi gi deg støtte og tilbud. Ønsker du bare å støtte oss, må du velge et støttemedlemskap. Takk til alle som er med og støtter!